تهران

یکشنبه 14 ام

IR , Tehran

34.91°C

مقداری ابری

یکشنبه 14 ام
فشار هوا1012
رطوبت10 %
سرعت باد3.46 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 33.23°C 34.91°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 30.64°C 33.49°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 25.32°C 28.52°C
 • دوشنبه 15 ام 04:30:00 26.19°C 26.19°C
 • دوشنبه 15 ام 07:30:00 26.84°C 26.84°C
فشار هوا1002 %
رطوبت33 %
سرعت باد2.08 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 31.96°C 34.05°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 30.75°C 32.95°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 29.51°C 31.02°C

Bushehr

IR , Bushehr

34.05°C

آسمان صاف

فشار هوا1008 %
رطوبت13 %
سرعت باد5.42 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 31.26°C 31.26°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 27.88°C 30.13°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 25.67°C 27.53°C

Fars

IR , Fars

31.26°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1007 %
رطوبت12 %
سرعت باد6.72 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 31.66°C 31.66°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 27.48°C 30.27°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 25.64°C 27.65°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

31.66°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1018 %
رطوبت52 %
سرعت باد9.4 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 17.33°C 17.33°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 17.8°C 18.74°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 18.13°C 18.53°C

Kerman

IR , Kerman

17.33°C

باران سبک

فشار هوا1016 %
رطوبت11 %
سرعت باد5.05 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 26.9°C 31.5°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 22.14°C 28.38°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 20.73°C 24.32°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

31.5°C

مقداری ابری

فشار هوا1004 %
رطوبت13 %
سرعت باد1.23 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 36.79°C 36.79°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 31.61°C 35.06°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 27.4°C 30.53°C

Qom

IR , Qom

36.79°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت14 %
سرعت باد4.93 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 30.67°C 34.79°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 26.65°C 32.08°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 24.67°C 28.04°C

Qazvin

IR , Qazvin

34.79°C

مقداری ابری

فشار هوا1011 %
رطوبت41 %
سرعت باد9.29 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 25.57°C 25.57°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 25.79°C 26.24°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 25.27°C 25.37°C

Semnan

IR , Semnan

25.57°C

باران سبک

فشار هوا1005 %
رطوبت14 %
سرعت باد4.85 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 33.71°C 33.71°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 30.62°C 32.68°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 27.88°C 29.82°C

Yazd

IR , Yazd

33.71°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1002 %
رطوبت66 %
سرعت باد2.73 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 30.71°C 32.96°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 29.96°C 31.96°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 30.18°C 31.11°C

Dubai

AE , Dubai

32.96°C

آسمان صاف

فشار هوا1019 %
رطوبت77 %
سرعت باد4.45 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 19.57°C 20.08°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 18.26°C 19.47°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 18°C 18.69°C

Istanbul

TR , Istanbul

20.08°C

باران سبک

فشار هوا1013 %
رطوبت73 %
سرعت باد2.15 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 21.98°C 23.38°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 21.34°C 22.7°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 21.36°C 22.03°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

23.38°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت20 %
سرعت باد3.23 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 27.71°C 27.94°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 25.18°C 27.02°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 22.7°C 24.45°C

Beijing

CN , Beijing

27.94°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1012 %
رطوبت80 %
سرعت باد3.96 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 22.1°C 22.36°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 22.07°C 22.09°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 22.05°C 22.07°C

Shanghai

CN , Shanghai

22.1°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت75 %
سرعت باد2.27 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 30.87°C 31.03°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 29.68°C 30.58°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 28.72°C 29.49°C

Bangkok

TH , Bangkok

31.03°C

باران سبک

فشار هوا1011 %
رطوبت18 %
سرعت باد2.38 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 25.3°C 30.99°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 19.24°C 27.07°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 16.42°C 21.28°C

Yerevan

AM , Yerevan

30.99°C

باران سبک

فشار هوا1010 %
رطوبت74 %
سرعت باد0.76 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 27.64°C 28.31°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 27.54°C 27.61°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 26.84°C 27.11°C

Jakarta

ID , Jakarta

27.64°C

باران سبک

فشار هوا1007 %
رطوبت53 %
سرعت باد1.63 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 23.38°C 28.4°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 25.92°C 30.99°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 30.07°C 33.41°C

Mecca

US , Mecca

23.38°C

آسمان صاف

فشار هوا1006 %
رطوبت15 %
سرعت باد6.84 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 39.14°C 39.14°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 35.61°C 37.96°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 32.94°C 35.01°C

Karbala

IQ , Karbala

39.14°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1003 %
رطوبت64 %
سرعت باد3.41 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 31.97°C 35.65°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 32.12°C 32.43°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 29.57°C 30.37°C

Doha

QA , Doha

31.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1022 %
رطوبت63 %
سرعت باد3.59 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 17.53°C 20.76°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 13.86°C 18.46°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 13.34°C 15.81°C

Sofia

BG , Sofia

20.76°C

باران سبک

فشار هوا1003 %
رطوبت64 %
سرعت باد3.41 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 31.97°C 35.65°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 32.12°C 32.43°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 29.57°C 30.37°C

Doha

QA , Doha

31.97°C

آسمان صاف

فشار هوا1007 %
رطوبت52 %
سرعت باد4.16 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 15.62°C 16.45°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 16.95°C 19.6°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 16.73°C 17.28°C

Moscow

US , Moscow

15.62°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1010 %
رطوبت71 %
سرعت باد0.94 meter/sec
 • یکشنبه 14 ام 19:30:00 19.96°C 23.56°C
 • یکشنبه 14 ام 22:30:00 23.54°C 30.69°C
 • دوشنبه 15 ام 01:30:00 30.37°C 35.58°C

London

US , London

19.96°C

آسمان صاف