تهران

جمعه 14 ام

IR , Tehran

6.53°C

light snow

جمعه 14 ام
فشار هوا1016
رطوبت48 %
سرعت باد2.91 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 4°C 6.53°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 3.54°C 4.96°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 2.48°C 2.48°C
 • جمعه 14 ام 09:30:00 4.75°C 4.75°C
 • جمعه 14 ام 12:30:00 6.72°C 6.72°C
فشار هوا1018 %
رطوبت82 %
سرعت باد5.42 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 17.5°C 17.87°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 16.89°C 17.28°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 16.27°C 16.27°C

Bushehr

IR , Bushehr

17.87°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1018 %
رطوبت90 %
سرعت باد1.92 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 8.82°C 9.35°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 7.67°C 8.32°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 6.67°C 6.67°C

Fars

IR , Fars

9.35°C

باران سبک

فشار هوا1023 %
رطوبت82 %
سرعت باد0.58 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 1.17°C 1.88°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 0.66°C 1.18°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 0.33°C 0.33°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

1.88°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1017 %
رطوبت67 %
سرعت باد4.66 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 6.44°C 6.8°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 4.48°C 5.31°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 3.43°C 3.43°C

Kerman

IR , Kerman

6.8°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1021 %
رطوبت75 %
سرعت باد3.37 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 0.36°C 1.12°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 -1.4°C -0.43°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 -1.72°C -1.72°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

1.12°C

light snow

فشار هوا1015 %
رطوبت42 %
سرعت باد2.53 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 8.93°C 8.99°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 6.76°C 7.51°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 5.38°C 5.38°C

Qom

IR , Qom

8.99°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1016 %
رطوبت54 %
سرعت باد4.95 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 3.57°C 4.66°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 1.32°C 2.62°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 1.02°C 1.02°C

Qazvin

IR , Qazvin

4.66°C

light snow

فشار هوا1016 %
رطوبت52 %
سرعت باد0.78 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 3.29°C 3.88°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 2.59°C 3.12°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 1.66°C 1.66°C

Semnan

IR , Semnan

3.88°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت67 %
سرعت باد2.87 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 9.5°C 9.9°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 7.99°C 8.69°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 6.68°C 6.68°C

Yazd

IR , Yazd

9.9°C

مقداری ابری

فشار هوا1016 %
رطوبت72 %
سرعت باد3.57 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 21.52°C 22.2°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 21.14°C 21.61°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 20.8°C 20.8°C

Dubai

AE , Dubai

22.2°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت76 %
سرعت باد4.55 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 5.7°C 7.77°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 4.79°C 6.13°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 3.19°C 3.19°C

Istanbul

TR , Istanbul

7.77°C

باران سبک

فشار هوا1021 %
رطوبت45 %
سرعت باد2.04 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 9.29°C 11.1°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 9.45°C 9.99°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 9.43°C 9.43°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

9.29°C

آسمان صاف

فشار هوا1026 %
رطوبت24 %
سرعت باد0.47 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 -7.32°C -1.85°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 -4.52°C -1.75°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 0.66°C 0.66°C

Beijing

CN , Beijing

-7.32°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1022 %
رطوبت68 %
سرعت باد1.95 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 4.83°C 4.91°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 5.04°C 5.09°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 7.26°C 7.26°C

Shanghai

CN , Shanghai

4.91°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1009 %
رطوبت57 %
سرعت باد2.47 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 26.67°C 28.12°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 26.11°C 27.02°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 30.64°C 30.64°C

Bangkok

TH , Bangkok

28.12°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1011 %
رطوبت89 %
سرعت باد0.25 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 2.03°C 2.12°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 1.17°C 1.44°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 -0.29°C -0.29°C

Yerevan

AM , Yerevan

2.03°C

light snow

فشار هوا1009 %
رطوبت77 %
سرعت باد2.36 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 25.22°C 25.73°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 25.56°C 25.86°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 27.28°C 27.28°C

Jakarta

ID , Jakarta

25.22°C

باران سبک

فشار هوا1027 %
رطوبت21 %
سرعت باد1.8 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 17.4°C 18.39°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 17.81°C 18.27°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 15.68°C 15.68°C

Mecca

US , Mecca

17.4°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1021 %
رطوبت41 %
سرعت باد1.05 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 12.22°C 13.08°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 11.25°C 12°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 10.41°C 10.41°C

Karbala

IQ , Karbala

13.08°C

آسمان صاف

فشار هوا1017 %
رطوبت77 %
سرعت باد7.31 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 18.16°C 20.43°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 17.63°C 18.94°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 17.19°C 17.19°C

Doha

QA , Doha

20.43°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت75 %
سرعت باد3.94 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 2.15°C 2.2°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 0.79°C 1.23°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 1.13°C 1.13°C

Sofia

BG , Sofia

2.15°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1017 %
رطوبت77 %
سرعت باد7.48 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 18.38°C 20.51°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 17.76°C 19.03°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 17.37°C 17.37°C

Doha

QA , Doha

20.51°C

آسمان صاف

فشار هوا1016 %
رطوبت41 %
سرعت باد4.74 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 -0.16°C -0.03°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 -1.84°C -1.3°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 -2.8°C -2.8°C

Moscow

US , Moscow

-0.16°C

آسمان صاف

فشار هوا1026 %
رطوبت57 %
سرعت باد1.4 meter/sec
 • جمعه 14 ام 00:30:00 12.11°C 15.8°C
 • جمعه 14 ام 03:30:00 13.81°C 15.59°C
 • جمعه 14 ام 06:30:00 11.95°C 11.95°C

London

US , London

12.11°C

ابرهای پراکنده