تهران

شنبه 19 ام

IR , Tehran

5.99°C

ابرهای شکسته

شنبه 19 ام
فشار هوا1024
رطوبت56 %
سرعت باد1.5 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 5.43°C 5.99°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 6.27°C 6.82°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 7.02°C 7.54°C
 • شنبه 19 ام 18:30:00 6.78°C 6.78°C
 • شنبه 19 ام 21:30:00 6.13°C 6.13°C
فشار هوا1017 %
رطوبت59 %
سرعت باد5.84 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 17.05°C 19.6°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 18.16°C 20.39°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 19.15°C 20.2°C

Bushehr

IR , Bushehr

17.05°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1018 %
رطوبت46 %
سرعت باد1.42 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 10.84°C 10.84°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 11.4°C 12.51°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 12.09°C 12.71°C

Fars

IR , Fars

10.84°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1019 %
رطوبت34 %
سرعت باد1.66 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 9.1°C 9.1°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 9.9°C 11.49°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 11.03°C 11.99°C

Ilam Province

IR , Ilam Province

9.1°C

آسمان صاف

فشار هوا1020 %
رطوبت65 %
سرعت باد3.58 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 4.88°C 4.88°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 5.67°C 7.24°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 4.97°C 5.02°C

Kerman

IR , Kerman

4.88°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1022 %
رطوبت74 %
سرعت باد1.46 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 -1.5°C 5.3°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 1.89°C 8.66°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 6.09°C 9.89°C

Kermanshah

IR , Kermanshah

-1.5°C

مقداری ابری

فشار هوا1026 %
رطوبت42 %
سرعت باد2.99 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 7.77°C 7.77°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 8.57°C 10.16°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 9.74°C 10.72°C

Qom

IR , Qom

7.77°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1024 %
رطوبت93 %
سرعت باد1.8 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 1.79°C 5.06°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 3.48°C 6.85°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 5.48°C 7.33°C

Qazvin

IR , Qazvin

1.79°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1024 %
رطوبت56 %
سرعت باد0.68 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 4.91°C 5.59°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 5.78°C 7.51°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 6.8°C 7.75°C

Semnan

IR , Semnan

4.91°C

مقداری ابری

فشار هوا1024 %
رطوبت44 %
سرعت باد1.9 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 6.3°C 6.3°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 7.22°C 9.07°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 8.04°C 8.91°C

Yazd

IR , Yazd

6.3°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1015 %
رطوبت53 %
سرعت باد6.74 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 23.77°C 24.32°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 24.11°C 24.78°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 24.2°C 24.41°C

Dubai

AE , Dubai

23.77°C

ابرهای شکسته

فشار هوا1013 %
رطوبت72 %
سرعت باد2.94 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 13.46°C 15.26°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 15.05°C 15.19°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 15.57°C 15.73°C

Istanbul

TR , Istanbul

15.26°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت87 %
سرعت باد0.82 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 11.33°C 15.87°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 13.16°C 16.81°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 15.19°C 17.12°C

Antalya Province

TR , Antalya Province

11.33°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1030 %
رطوبت19 %
سرعت باد5.5 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 2.29°C 2.94°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 1.45°C 2.44°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 0.47°C 1.29°C

Beijing

CN , Beijing

2.94°C

آسمان صاف

فشار هوا1014 %
رطوبت82 %
سرعت باد4.54 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 12.25°C 13.4°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 12.3°C 12.39°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 11.08°C 11.47°C

Shanghai

CN , Shanghai

12.25°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1010 %
رطوبت66 %
سرعت باد1.29 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 31.68°C 32.18°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 31.94°C 32.1°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 29.14°C 30.15°C

Bangkok

TH , Bangkok

32.18°C

مقداری ابری

فشار هوا1026 %
رطوبت81 %
سرعت باد0.8 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 2.99°C 2.99°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 3.92°C 5.77°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 5.54°C 6.81°C

Yerevan

AM , Yerevan

2.99°C

ابرهای پراکنده

فشار هوا1008 %
رطوبت63 %
سرعت باد1.83 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 31.18°C 32.8°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 31.54°C 32.25°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 30.09°C 30.45°C

Jakarta

ID , Jakarta

31.18°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1019 %
رطوبت75 %
سرعت باد0.74 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 8.12°C 13.48°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 9.69°C 12.83°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 10.93°C 12.34°C

Mecca

US , Mecca

8.12°C

آسمان صاف

فشار هوا1021 %
رطوبت48 %
سرعت باد4.6 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 16.23°C 16.23°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 17.23°C 19.22°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 18.39°C 19.47°C

Karbala

IQ , Karbala

16.23°C

آسمان صاف

فشار هوا1018 %
رطوبت60 %
سرعت باد7.71 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 20.97°C 22.33°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 19.2°C 20.38°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 20.93°C 20.94°C

Doha

QA , Doha

20.97°C

مقداری ابری

فشار هوا1012 %
رطوبت88 %
سرعت باد0.4 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 6.82°C 9.04°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 9.72°C 11.09°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 12.27°C 13.89°C

Sofia

BG , Sofia

9.04°C

پوشیده از ابر

فشار هوا1018 %
رطوبت60 %
سرعت باد7.71 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 20.97°C 22.33°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 19.2°C 20.38°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 20.93°C 20.94°C

Doha

QA , Doha

20.97°C

مقداری ابری

فشار هوا1025 %
رطوبت82 %
سرعت باد1.27 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 -4.09°C -2.07°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 -3.55°C -2.48°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 -3.31°C -2.92°C

Moscow

US , Moscow

-4.09°C

آسمان صاف

فشار هوا1019 %
رطوبت82 %
سرعت باد2.83 meter/sec
 • شنبه 19 ام 09:30:00 7.83°C 8.83°C
 • شنبه 19 ام 12:30:00 8.07°C 8.55°C
 • شنبه 19 ام 15:30:00 8.99°C 9.57°C

London

US , London

7.83°C

آسمان صاف